Home Kerken

Kerken
Oude Kerk te Bennekom
Oude Kerk te Bennekom

Projectomschrijving: Het uitbrengen van gerichte adviezen om het binnenklimaat te optimaliseren voor behoud van de rijksmonumentale kerkorgels. Hiervoor is het binnenklimaat geanalyseerd (temperatuur en RV) en heeft een globale analyse van de bouwkundige en klimaattechnische aspecten plaatsgevonden. Aan de hand van deze gegevens is geadviseerd slechts een zeer lokaal bevochtigingssysteem toe te passen, om zeer lage relatieve vochtigheden (<40%) in de winter te kunnen vermijden. Het systeem (bevochtiging kerkorgel) is technisch nader uitgewerkt en afgelopen winter geïnstalleerd en getest.

 

Onze Lieve Vrouwkerk te Gaasbeek (België)
Onze Lieve Vrouwkerk te Gaasbeek (België)

Partner: Technische Universiteit Eindhoven 

Projectomschrijving: Het doel van het onderzoek is het verstrekken van aanbevelingen voor het reduceren van het energiegebruik en het verbeteren van het binnenklimaat voor interieur en kunstobjecten. Hierbij is rekening gehouden met het thermisch comfort van bezoekers. Klimaatmetingen zijn uitgevoerd om de bouwfysische gesteldheid van het gebouw en de risico's voor interieur en kunstobjecten te kunnen inventariseren. Naast klimaatmetingen is voor het onderzoek onder andere gebruik gemaakt van infraroodthermografie en computersimulaties (HAM/CFD).

 

Hooglandse kerk te Leiden
Hooglandse kerk te Leiden

Projectomschrijving: op verzoek van het College van Kerkrentmeesters is het voorstel voor een nieuw verwarmingssysteem beoordeeld op werking en technische volledigheid. De verouderde verwarmingsinstallatie in deze indrukwekkende kerk zorgt die niet voor de gewenste mate van thermisch comfort. De kerk is hierdoor gedurende het stookseizoen slechts deels te gebruiken. Toekomstig is het de bedoeling gedurende het stookseizoen in de gehele kerk een aantrekkelijk verblijfsklimaat te kunnen realiseren, op een verantwoorde wijze.

 

Westvestkerk te Schiedam
Westvestkerk te Schiedam

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Het uitvoeren van klimaatmetingen (temperatuur, RV, CO2) en het uitvoeren van computersimulaties (HAM/CFD). Het doel van het onderzoek is het opstellen van een globaal ontwerp voor een nieuwe kerkverwarming en het uitbrengen van adviezen ter verbetering van het binnenklimaat met betrekking tot energiegebruik, comfort en behoud van het historische interieur, orgel en gebouw.

 

Cenakelkerk te Heilig Landstichting
Cenakelkerk te Heilig Landstichting

Partner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TAK Architecten Arnhem

Projectomschrijving: het adviseren van een nieuw kerkverwarmingssysteem. Het oude directgestookte luchtverwarmingsysteem zorgde voor een hoog energiegebruik, een hoge temperatuurstratificatie en sterke klimaatschommelingen. Bij het ontwerp van het nieuwe systeem is met name rekening gehouden met het behoud van het rijksmonumentale gebouw en haar bijzondere interieur (o.a. wandschilderingen). Daarnaast zorgt het nieuwe systeem voor een efficiënt energiegebruik en biedt het een verbeterd comfort voor bezoekers.

 

Obrechtkerk te Amsterdam
Obrechtkerk te Amsterdam

Projectomschrijving: het ontwerpen van een nieuwe kerkverwarmingsinstallatie. Voor aanvang van de restauratie van het interieur en verwarmingsinstallatie is gedurende enkele wintermaanden het klimaat in de kerk gemeten (T/RV/CO2). Aan de hand van deze meting is vastgesteld wat de uitgangspunten voor de nieuwe verwarmingsinstallatie dienen te zijn. Het nieuwe ontwerp gaat uit van een minimale thermische stratificatie, zodat een meer uniform klimaat bereikt wordt tijdens het verwarmen van de kerk. Dit heeft niet alleen voordelen voor het energiegebruik, maar ook voor het behoud van het monumentale interieur en orgels.

 

Grote of Barbarakerk te Culemborg
Grote of Barbarakerk te Culemborg

Projectomschrijving: het ontwerpen van een nieuw kerkverwarmingsysteem. Allereerst is gedurende enkele wintermaanden het klimaat in de kerk gemeten (T en RV). Aan de hand van deze meting is vastgesteld wat de uitgangspunten voor de nieuwe installatie dienen te zijn (vochtbeheersing ja/nee). Het nieuwe ontwerp gaat uit van een goede luchtmenging en daardoor een minimale hygrothermische stratificatie, zodat een meer uniform klimaat bereikt wordt tijdens het verwarmen van de kerk. Dit heeft niet alleen voordelen voor het energiegebruik, maar ook voor het behoud van het interieur en orgels. Daarnaast zijn diverse aanbevelingen voor bouwfysische optimalisaties gedaan.

 

Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn
Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn

Partner: Technische Universiteit Eindhoven 

Projectomschrijving: analyse van het binnenklimaat en het ontwerpen van een nieuw kerkverwarmingsysteem. Aan de hand van klimaatmeting, analyse van het gebouw en wensen van de parochie, is vastgesteld wat de uitgangspunten voor de nieuwe installatie dienen te zijn. Het nieuwe ontwerp gaat uit van een verbeterde luchtmenging en daardoor een lagere hygrothermische stratificatie over de hoogte van de kerkzaal. Dit is gunstig voor het energiegebruik en het behoud van het interieur en orgel.

 

Emmaüskerk te Eindhoven
Emmaüskerk te Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek naar mogelijkheden om het energiegebruik van het kerkgebouw terug te dringen, waarbij ook een indicatie van de terugverdientijd is bepaald. Bij de uitvoering van het project is onder andere gebruik gemaakt van infraroodthermografie en computersimulaties, om een gefundeerd kerkverwarming advies te kunnen verstrekken.

 

St. Baafskathedraal te Gent (België)
St. Baafskathedraal te Gent (België)

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Deze kathedraal herbergt een van de belangrijkste schilderijen ter wereld: Het Lam God’s, de middeleeuwse polyptiek van Jan van Eyck. Om de klimaatcondities ten behoeve van conservering in kaart te brengen, zijn in het kader van een Europees onderzoeksproject voor een periode van twee jaar met medewerking van PHYSITEC de temperatuur en RV gemonitord op diverse posities in de kathedraal. Hiermee is meer inzicht verkregen in de invloed van het buitenklimaat, bezoekers en verwarmingsapparatuur op het binnenklimaat in de kathedraal.

 

Hervormde kerk te Kockengen
Hervormde kerk te Kockengen

Partner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectomschrijving: Het bestaande verwarmingssysteem is bestudeerd en diverse aanbevelingen zijn gedaan om het systeem te optimaliseren. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van een rookproef, om de luchtstromingen in de kerkzaal en nabij het monumentale orgel in kaart te kunnen brengen.

 

St. Petruskerk te Eindhoven
St. Petruskerk te Eindhoven

Projectomschrijving: Het bestaande verouderde verwarmingssysteem is bestudeerd. Hiervoor is de situatie ter plaatse nauwkeurig bestudeerd en zijn voor een periode van enkele weken temperatuur en RV gemeten in de kerk, om inzicht te krijgen in de prestaties van de verwarming. Op basis van de bevindingen zijn diverse aanbevelingen gedaan om het bestaande systeem te kunnen optimaliseren en is een voorstel gedaan voor een nieuw verwarmingssysteem.

 

Grote Kerk Naarden
Grote Kerk Naarden

Projectomschrijving: onderzoek en advies m.b.t. het verwarmingssysteem. Na een grondige analyse van de bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen, waarbij o.a. diverse metingen zijn uitgevoerd, is een advies voor een nieuw verwarmingssysteem geformuleerd. Hierbij zijn diverse opties uitgewerkt om tot een duurzaam systeem te komen, met een hoge energie-efficiëntie. Bij het uitwerken van het advies is rekening gehouden met het bijzondere monumentale interieur en de aanwezige historische kerkorgels.

 

Dorpskerk te Poortugaal
Dorpskerk te Poortugaal

Projectomschrijving: onderzoek en advies m.b.t. het verwarmingssysteem. Het binnenklimaat in de kerk is middels metingen in kaart gebracht om o.a. de bewaaromstandigheden van het monumentale orgel en de werking van het verwarmingssysteem te bestuderen. Vervolgens zijn diverse concrete aanbevelingen gedaan m.b.t. het verantwoord verwarmen van deze kerk.

 

Dorpskerk te Leiderdorp
Dorpskerk te Leiderdorp

Projectomschrijving: onderzoek en advies m.b.t. het verwarmingssysteem. Het verouderde (vloer)verwarmingssysteem dateert uit de jaren 70 en is aan vervanging toe. Voor deze kerk zijn diverse aanbevelingen gedaan voor een nieuw systeem, waarbij niet alleen rekening is gehouden met een juist thermisch comfort voor personen maar ook gelet is op de klimatologische omstandigheden voor het behoud van het bijzonder fraaie kerkorgel uit 1781.

 

St. Walburgiskerk te Zutphen
St. Walburgiskerk te Zutphen

Projectomschrijving: Voor dit waardevolle monument zijn de opties bestudeerd om de kerkzaal in de winter op een verantwoorde wijze te kunnen verwarmen. Hierbij zijn diverse opties aangedragen en is een inschatting van de benodigde investeringskosten en het te verwachten energiegebruik gegeven. Omdat een verwarmingssysteem voor grote klimatologische verandering kan zorgen, is bij het advies rekening gehouden met het bijzondere interieur en de aanwezigheid van het unieke hoofdorgel uit 1643 (H.H. Bader).

 

Waalse Kerk te Arnhem
Waalse Kerk te Arnhem
Projectomschrijving: Advies met betrekking tot optimalisatie van het thermisch comfort gedurende het stookseizoen. Hiervoor zijn de aanwezige installaties onderzocht en is een concreet advies geformuleerd hoe de koudeklachten in de kerk verminderd kunnen worden.

 

Protestantse kerk te Kerkwerve
Protestantse kerk te Kerkwerve

Projectomschrijving: Advies met betrekking tot optimalisatie van het verwarmingssysteem. Hierbij is rekening gehouden met de bouwkundige eigenschappen en het gebruik van deze zaalkerk.

 

Catharinakerk te Roden
Catharinakerk te Roden
Projectomschrijving: Advies met betrekking tot het binnenklimaat voor een verbeterd behoud van het monumentale orgel en een hogere energie-efficiëntie van het verwarmingssysteem.

 

Regenboogkerk te Oegstgeest
Regenboogkerk te Oegstgeest

Projectomschrijving: De Regenboogkerk is gebouwd in 1934 en in 1939 is in de kerk een elektrisch sleepladeorgel (fa. Pels & Zoon) geplaatst. Dit bijzondere orgel is gevoelig voor klimaatschommelingen, zoals temperatuurverschillen en onjuiste waarden van de relatieve vochtigheid. Op verzoek van het College van Kerkrentmeesters is onderzoek uitgevoerd en een advies geformuleerd m.b.t. het verbeteren van de bespeelbaarheid en bewaaromstandigheden van het orgel. Tevens zijn diverse concrete aanbevelingen aangedragen om het thermisch comfort gedurende het stookseizoen te verbeteren. 

 

Hervormde kerk te Molenaarsgraaf
Hervormde kerk te Molenaarsgraaf
Projectomschrijving: Advies met betrekking tot het verwarmingssysteem, het thermisch comfort en het verlagen van het energiegebruik. Hierbij is rekening gehouden met het monumentale interieur en kerkorgel.

 

Martinikerk te Doesburg
Martinikerk te Doesburg

Partner: ErgoedInstallaties

Projectomschrijving: Het uitvoeren van een energiescan waarbij de mogelijkheden tot het verwarmen van de kerk zijn onderzocht en een inschatting is bepaald van de benodigde investeringskosten en de jaarlijkse energiekosten.

 

Hervormde kerk te Vrouwenparochie
Hervormde kerk te Vrouwenparochie
Projectomschrijving: Bouwfysisch advies met betrekking tot de in-situ conservering van het historische 17de eeuwse pleisterwerk.

 

Hervormde kerk te Warmond
Hervormde kerk te Warmond
Projectomschrijving: De kerk is meerdere malen bezocht om o.a. het bestaande verwarmingssysteem en de bouwfysische eigenschappen van de kerk in kaart te brengen. Vervolgens zijn meetdata (temperatuur en relatieve vochtigheid) onderzocht en is een advies geformuleerd met betrekking tot het verwarmingssysteem. Hierbij is rekening gehouden met het behoud van het monumentale balkonorgel (1842, fa. Lohman & Zonen).

 

Pancratiuskerk Diever
Pancratiuskerk Diever

Projectomschrijving: De kerk is meerdere malen bezocht om o.a. het bestaande verwarmingssysteem en de bouwfysische eigenschappen van de kerk in kaart te brengen. Vervolgens zijn metingen uitgevoerd (temperatuur en relatieve vochtigheid) om het binnenklimaat in kaart te brengen. Op basis van de verkregen meetgegevens is de mate van thermische stratificatie vastgesteld en zijn die behoudsomstandigheden voor het orgel (1882, fa. van Oeckelen) onderzocht. Vervolgens is een advies geformuleerd met betrekking tot het verwarmingssysteem. 

 

Walburgiskerk te Arnhem
Walburgiskerk te Arnhem

Projectomschrijving: Het verstrekken van advies met betrekking tot vernieuwing van het verwarmingssysteem en klimaatoptimalisatie ten behoeve van thermisch comfort en het behoud van het monumentale kerkorgel. Hierbij is het hergebruik van de bestaande luchtverwarmingsinstallatie onderzocht en zijn relevante nieuwe verwarmingssystemen geïnventariseerd.

 

Witte kerk te Heiloo
Witte kerk te Heiloo

Projectomschrijving: Advies met betrekking tot het behoud van het onlangs gerestaureerde kabinetorgel. Hierbij zijn klimaatdata geanalyseerd en vergeleken met richtlijnen voor het behoud van monumentale kerkorgels. Vervolgens zijn adviezen verstrekt met betrekking tot het verwarmen van de kerk en mogelijke bouwfysische optimalisaties.

 

Oude kerk te Maasland
Oude kerk te Maasland

Projectomschrijving: Advies met betrekking tot een nieuw verwarmingssysteem voor deze kerk. Hierbij zijn aangeleverde klimaatdata geanalyseerd, is een infraroodanalyse van de gebouwschil uitgevoerd en zijn concrete adviezen verstrekt met betrekking tot een nieuwe verwarmingssysteem voor de kerk. Het behoud van het bijzondere hoofdorgel (fa. Witte-Bätz, 1888) en het gebruik maken van duurzame energieopwekking stonden hierbij voorop.

 

St. Bavokathedraal te Haarlem
St. Bavokathedraal te Haarlem

Projectomschrijving: Advies met betrekking tot mogelijke verbeteringen van het thermisch comfort. Hierbij is rekening gehouden met de bijzondere interieurafwerking en het hoofdorgel uit 1738 (Christiaan Muller).

 

 

Hervormde kerk te Burgh
Hervormde kerk te Burgh

Projectomschrijving: Advisering ten aanzien van het vernieuwen van het kerkverwarmingssysteem. Hiervoor zijn de mogelijke opties uitgewerkt, inclusief een kostenraming.

 

Grote Kerk te Veere
Grote Kerk te Veere

Projectomschrijving: Onderzoek en advies ten aanzien van het verbeteren van het thermisch comfort en het verhogen van de energie-efficiëntie van het verwarmingssysteem in deze kerk.

 

Grote Kerk te Muiden
Grote Kerk te Muiden

Projectomschrijving: Advies ten aanzien van het verbeteren van het binnenklimaat voor het behoud van het bijzondere interieur en het thermisch comfort van personen.

 

 

© PHYSITEC 2018